ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

อาร์ทีเมีย (Artemia)

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

อาร์ทีเมีย (Artemia) หรือไรทะเล มีคุณค่าทางอาหารสูง  สำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำขนาดเล็กเช่น ลูกกุ้ง ปลา ปู หรือสัตว์น้ำสวยงามทุกชนิด 

อาร์ทีเมียขนาดโตเต็มวัย มีทั้งแบบสดและแช่แข็ง