ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

อบต.บางกระเจ็ด

Jul 22, 2024 Admin

0

เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ็ด จังหวัดฉะเชิงเทรา...

อ่านต่อ

จิตอาสา904

Jul 22, 2024 Admin

0

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน"(ภาค1) รุ่นที่ 4 ประจำปี 2567 ...

อ่านต่อ

กรมทหารราบที่ 7

Jul 22, 2024 Admin

0

กำลังพลและครอบครัว จากกรมทหารราบที่ 7 ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่...

อ่านต่อ

ประชุมครั้งที่ 6/2567

Jul 22, 2024 Admin

0

นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์...

อ่านต่อ

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Jul 22, 2024 Admin

0

อาจารย์และนิสิตในสาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ ชั้นปีที่ 1-4 ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ...

อ่านต่อ

Amazing สามรส เส้นทางสายกิน

Jul 22, 2024 Admin

0

คณะส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย "Amazing สามรส เส้นทางสายกิน ...

อ่านต่อ

อบจ.สุพรรณบุรี

Jul 22, 2024 Admin

0

คณะสมาชิกผู้สูงอายุ อำเภอบางปลาม้าพร้อมเจ้าหน้าที่ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี...

อ่านต่อ

อบต.เจดีย์หัก

Jul 22, 2024 Admin

0

กลุ่มสตรีตำบลเจดีย์หักและเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก จังหวัดราชบุรี...

อ่านต่อ

อบต.บ้านคลองสวน

Jul 22, 2024 Admin

0

เจ้าหน้าที่ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน จ.สมุทรปราการ...

อ่านต่อ

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง

Jul 22, 2024 Admin

0

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนนาโกวิทยาสูง จ.กาฬสินธุ์...

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านบ่อห้อ

Jul 22, 2024 Admin

0

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 จากโรงเรียนบ้านบ่อห้อ จังหวัดลำปาง ...

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Jul 22, 2024 Admin

0

บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ...

อ่านต่อ

ศูนย์การเรียนรู้ภาษา English in one

Jul 22, 2024 Admin

0

นักเรียนในช่วงอายุ 3-10 ปี จากศูนย์การเรียนรู้ภาษา English in One จังหวัดเพชรบุรี...

อ่านต่อ

เกษตรกรมาดูงาน

Jul 22, 2024 Admin

0

เกษตรกรพื้นที่ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม...

อ่านต่อ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Jul 22, 2024 Admin

0

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2และอาจารย์ จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ...

อ่านต่อ

ชมรมจิตอาสาตามรอยเท้าพ่อ

Jul 22, 2024 Admin

0

เด็กประถมศึกษา ผู้ปกครองและครู จากชมรมจิตอาสาตามรอยเท้าพ่อ กรุงเทพฯ ...

อ่านต่อ

อบรมแนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัย

Jul 22, 2024 Admin

0

โครงการอบรมหลักสูตร "แนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับการรวบรวม คัด ตัดแต่ง และการบรรจุสาหร่ายทะเล"...

อ่านต่อ

จิตอาสาภาค 1

Jul 22, 2024 Admin

0

นางสาวจิราภรณ์ ตันเจริญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ...

อ่านต่อ

ประชุมครั้งที่ 5/2567

Jul 22, 2024 Admin

0

นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์...

อ่านต่อ

นิทรรศการวิชาการ

Jul 22, 2024 Admin

0

จัดนิทรรศการวิชาการเกี่ยวกับสาหร่ายทะเล ในงานเปิดบ้านวิชาการ (Open House)...

อ่านต่อ

บริษัทรุ่งโรจน์ทัวร์ฯ

Jul 22, 2024 Admin

0

นักท่องเที่ยวจากบริษัทรุ่งโรจน์ทัวร์ฯ กรุงเทพฯ...

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Jul 22, 2024 Admin

0

นิสิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ...

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Jul 22, 2024 Admin

0

นักศึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุม จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ...

อ่านต่อ

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

Jul 22, 2024 Admin

0

นักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรเงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" จังหวัดสระบุรี...

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Jul 22, 2024 Admin

0

คณาจารย์ผู้ควบคุม สาขาวิชาประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา...

อ่านต่อ

กระทรวงการต่างประเทศ

Jul 22, 2024 Admin

0

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จากสำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ...

อ่านต่อ

สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี

Jul 22, 2024 Admin

0

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ราชบุรี ...

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

Jul 22, 2024 Admin

0

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และอาจารย์ สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...

อ่านต่อ

สพม.เพชรบุรี

Jul 22, 2024 Admin

0

ผู้บริหารการศึกษา สพฐ OBEC ONE TEAM ตำแหน่งรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ...

อ่านต่อ

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Jul 22, 2024 Admin

0

เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี...

อ่านต่อ

อบต.หนองปรือ

Jul 22, 2024 Admin

0

ประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ...

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยมหิดล

Jul 22, 2024 Admin

0

นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยและการพัฒนาประชาธิปไตย (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึ...

อ่านต่อ

โรงเรียนวัดจันทาราม

Jul 22, 2024 Admin

0

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5)...

อ่านต่อ

ร.ร.วัดจันทาราม

Jul 22, 2024 Admin

0

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จากโรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5)...

อ่านต่อ

ร.ร.พิชัยรัตนาคาร จ.ระนอง

Jul 22, 2024 Admin

0

คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง...

อ่านต่อ

โรงเรียนวาสุเทวี กรุงเทพมหานคร

Jul 22, 2024 Admin

0

คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนวาสุเทวี กรุงเทพมหานคร...

อ่านต่อ

จำหน่ายลูกปลากะพงขาว

Jul 22, 2024 Admin

0

จัดส่งเรียบร้อย ลูกพันธุ์ปลากะพงขาว...

อ่านต่อ

ประชุมครั้งที่3/2567

Jul 22, 2024 Admin

0

นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์...

อ่านต่อ

ม.เกษตรศาสตร์

Jul 22, 2024 Admin

0

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...

อ่านต่อ

ร.ร.เบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี

Jul 22, 2024 Admin

0

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.ต้น จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี ...

อ่านต่อ

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

Jul 22, 2024 Admin

0

เจ้าหน้าที่จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ...

อ่านต่อ

ร.ร.วันทามารีอา ประจวบคีรีขันธ์

Jul 22, 2024 Admin

0

คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1-3 จากโรงเรียนวันทามารีอา...

อ่านต่อ

บริษัท ด็อกไวเลอร์ เอเชีย จำกัด

Jul 22, 2024 Admin

0

เจ้าหน้าที่จากบริษัท ด็อกไวเลอร์ เอเชีย จำกัด ...

อ่านต่อ

ประชุมครั้งที่ 2/2567

Jul 22, 2024 Admin

0

นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ...

อ่านต่อ

สาธารณรัฐประชาชนจีน

Jul 22, 2024 Admin

0

คณะทูตจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและนายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ...

อ่านต่อ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Jul 22, 2024 Admin

0

อาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ จากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม...

อ่านต่อ

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯฝ่ายมัธยม

Jul 22, 2024 Admin

0

ชมรม cud nature โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม...

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Jul 22, 2024 Admin

0

นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้...

อ่านต่อ

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ

Jul 22, 2024 Admin

0

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนเซนต์โยเซฟ จังหวัดเพชรบุรี...

อ่านต่อ

CPF

Jul 22, 2024 Admin

0

เจ้าหน้าที่จากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร...

อ่านต่อ

คณะประมง

Jul 22, 2024 Admin

0

นิสิตต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่น...

อ่านต่อ

ประชุมครั้งที่ 1/2567

Jul 22, 2024 Admin

0

นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์...

อ่านต่อ

ททท

Jul 22, 2024 Admin

0

นายมาโนชย์ เอี่ยมทับ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ...

อ่านต่อ

มรภ.เพชรบุรี

Jul 22, 2024 Admin

0

นักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี...

อ่านต่อ

มรภ.เพชรบุรี

Jul 22, 2024 Admin

0

นักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี...

อ่านต่อ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Jul 22, 2024 Admin

0

เจ้าหน้าที่และอาจารย์ จากภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการป...

อ่านต่อ

ค่ายพัฒนาเยาวชน

Jul 22, 2024 Admin

0

เยาวชนนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Youth Camp)...

อ่านต่อ

ร.ร.เทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

Jul 22, 2024 Admin

0

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส...

อ่านต่อ

มรภ.เพชรบุรี

Jul 22, 2024 Admin

0

นักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี...

อ่านต่อ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Jul 22, 2024 Admin

0

อาจารย์ จากภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...

อ่านต่อ

ประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

Jul 22, 2024 Admin

0

นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าส...

อ่านต่อ

โรงเรียนบดินทรเดชา

Jul 22, 2024 Admin

0

คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)...

อ่านต่อ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Jul 22, 2024 Admin

0

เจ้าหน้าที่จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มวิเคราะห์และติดตามประเมินผล กรมประมง...

อ่านต่อ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง

Jul 22, 2024 Admin

0

พนักงานราชการ จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง...

อ่านต่อ

ททท เพชรบุรี

Jul 22, 2024 Admin

0

นายมาโนชย์ เอี่ยมทับ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ...

อ่านต่อ

ปล่อยสัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ

Jul 22, 2024 Admin

0

นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์...

อ่านต่อ

เทศบาลสำโรงเหนือ

Jul 22, 2024 Admin

0

เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปรารการ ...

อ่านต่อ

ประชุมเดือนกันยายน 2566

Jul 22, 2024 Admin

0

นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์...

อ่านต่อ

ร.ร.บ้านดอนมะขาม

Jul 22, 2024 Admin

0

นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบ้านดอนมะขาม...

อ่านต่อ

ร.ร.เทศบาล 1 บ้านชะอำ

Jul 22, 2024 Admin

0

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 จากโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร)...

อ่านต่อ

ร.ร.พระหฤทัยคอนแวนต์

Jul 22, 2024 Admin

0

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/2และครู จากโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์...

อ่านต่อ

หจก.ธรรมชาติศึกษา

Jul 22, 2024 Admin

0

หจก.ธรรมชาติศึกษา วิสาหกิจเพื่อสังคม Nature School ...

อ่านต่อ

หจก.ธรรมชาติศึกษา

Jul 22, 2024 Admin

0

หจก.ธรรมชาติศึกษา วิสาหกิจเพื่อสังคม Nature School...

อ่านต่อ

TICA Connect ครั้งที่ 8

Jul 22, 2024 Admin

0

ฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...

อ่านต่อ

สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

Jul 22, 2024 Admin

0

เจ้าหน้าที่กองทุนฯจากสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3...

อ่านต่อ

ร.ร.บ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)

Jul 22, 2024 Admin

0

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)...

อ่านต่อ

ส่วนหน้าสำนักพระราชวัง

Jul 22, 2024 Admin

0

พล.อ.ท.พิศณุ ไพบูลย์ รอป 904/905...

อ่านต่อ

ร.ร.อนุบาลเพชรบุรี

Jul 22, 2024 Admin

0

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี...

อ่านต่อ

ร.ร.ทุ่งตะโกวิทยา

Jul 22, 2024 Admin

0

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา จังหวัดชุมพร...

อ่านต่อ

จุดเทียนชัย

Jul 22, 2024 Admin

0

นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์...

อ่านต่อ

งานสวนสมเด็จฯ

Jul 22, 2024 Admin

0

ขอเชิญเที่ยวงาน สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 15 "สืบสาน รักษา และต่อยอด ป่าเล็กในเมืองใหญ่...

อ่านต่อ

12 สิงหาคม 2566

Jul 22, 2024 Admin

0

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...

อ่านต่อ

ร.ร.วัดสีดาราม

Jul 22, 2024 Admin

0

ประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล) จ.ราชบุรี...

อ่านต่อ

ประชุมเดือนสิงหาคม 2566

Jul 22, 2024 Admin

0

นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์...

อ่านต่อ

ถ่ายทำสารคดี

Jul 22, 2024 Admin

0

นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ...

อ่านต่อ

สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน

Jul 22, 2024 Admin

0

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้ทำหน้าที่นิติกรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ...

อ่านต่อ

ปตท.

Jul 22, 2024 Admin

0

พนักงานในกลุ่ม ปตท....

อ่านต่อ

ประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Jul 22, 2024 Admin

0

นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี...

อ่านต่อ

สำนักงาน กปร

Jul 22, 2024 Admin

0

ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนักการทูตแรกเข้า"กระทรวงการต่างประเทศ ปี 2566"...

อ่านต่อ

๑๓ กรกฎาคม2566

Jul 22, 2024 Admin

0

วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ...

อ่านต่อ

ร.ร.นารีวิทยา จ.ราชบุรี

Jul 22, 2024 Admin

0

นักเรียนจากโรงเรียนนารีวิทยา จังหวัดราชบุรี ...

อ่านต่อ

ประชุมเดือนกรกฎาคม 2566

Jul 22, 2024 Admin

0

นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี...

อ่านต่อ

4 กรกฎาคม2566

Jul 22, 2024 Admin

0

วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี...

อ่านต่อ

รถไฟ Kiha183

Jul 22, 2024 Admin

0

คณะทริปท่องเที่ยวกับขบวนรถไฟ Kiha183...

อ่านต่อ

การติดตามงาน

Jul 22, 2024 Admin

0

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี...

อ่านต่อ

นายอำเภอบ้านแหลม

Jul 22, 2024 Admin

0

นายศรัณย์ เกตุทอง นายอำเภอบ้านแหลม...

อ่านต่อ

เทศบาลเมืองหนองปรือ

Jul 22, 2024 Admin

0

สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี...

อ่านต่อ

ร.ร.โยธินบูรณะ

Jul 22, 2024 Admin

0

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ...

อ่านต่อ

กปร

Jul 22, 2024 Admin

0

นางสาวสมลักษณ์ บุนนาค ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 5...

อ่านต่อ

จำหน่ายลูกปลากะพงขาว

Jul 22, 2024 Admin

0

ลูกปลากะพงขาวคุณภาพดี แข็งแรง ปลอดโรค...

อ่านต่อ

ประชุม

Jul 22, 2024 Admin

0

นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ...

อ่านต่อ

มรภ.พระนคร

Jul 22, 2024 Admin

0

นักศึกษาและอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ...

อ่านต่อ

รับมอบใบประกาศ

Jul 22, 2024 Admin

0

นายมาโนชย์ เอี่ยมทับ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ...

อ่านต่อ

จิตอาสา ภาค 1

Jul 22, 2024 Admin

0

ผู้บังคับบัญชาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904...

อ่านต่อ

สจล วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์

Jul 22, 2024 Admin

0

นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ...

อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรีซามัว

Jul 22, 2024 Admin

0

H.E. Ms.Fiame Naomi Mata’afa นายกรัฐมนตรีซามัว และร้อยโทสรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ...

อ่านต่อ

ประชุมการกัดเซาะชายฝั่ง

Jul 22, 2024 Admin

0

นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ...

อ่านต่อ

ประชุมเดือนพฤษภาคม 2566

Jul 22, 2024 Admin

0

นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์...

อ่านต่อ

อบต.ศรีถ้อย

Jul 22, 2024 Admin

0

ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้วย...

อ่านต่อ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

Jul 22, 2024 Admin

0

คณะสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร...

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Jul 22, 2024 Admin

0

อาจารย์ เจ้าหน้าและนิสิต ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป...

อ่านต่อ

๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

Jul 22, 2024 Admin

0

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี...

อ่านต่อ