ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

อบจ.จันทบุรี

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

22 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น.คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จำนวน 100 ท่าน เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ จังหวัดเพชรบุรี