ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน"

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มอบหมายให้นส.ยุพเยาว์ สายจันทร์ นักวิชาการประมงชำนาญการ นำทีมสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติการทำอาหารจากปลานวลจันทร์ทะเล ใน "โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน" จาก ทีมอาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย อาจารย์พชร พิริยาพร ณ ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ เพชรบุรี