ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

กิจกรรมการเลี้ยงปลากะพงขาวในบ่อดิน

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ดำเนินการสุ่มวัดขนาดตัวอย่างปลากะพงขาว เพื่อติดตามการเจริญเติบโต ในการเลี้ยงปลากะพงขาวในบ่อดินและในระบบ Zero waste ประจำเดือน กันยายน 2564 ซึ่งในเดือนกันยายนนี้เราวัดไซส์ปลากะพงขาวได้ 500-700 กรัม และรอจำหน่ายต่อไป