ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

กิจกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตฟาร์มทะเล กุ้งบ่อดิน

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

15 มิถุนายน 2564 
เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ร่วมกันจับกุ้งขาวไซส์ 60 ตัว/โล ที่ทางฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ได้ทำการเลี้ยงในบ่อดิน โดยเลี้ยงในระบบ Zero wasted 
กุ้งของเราเป็นกุ้งปลอดสารตกค้าง ซึ่งใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติในการเลี้ยง