ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

จิตอาสา904

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

นจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 07.00 น.
นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
มอบหมายให้นางสาวจิราภรณ์ ตันเจริญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นางสาวเรณุมาศ สุขก่ำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นายสมภพ พิทยาพันธุ์ นักเกษตรในมูลนิธิฯ นายธาดา เจริญผล นักวิชาการประมง และนายไกรสร เปลี่ยนแปลง นักเกษตรในมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้บังคับบัญชาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน"(ภาค1) รุ่นที่ 4 ประจำปี 2567 จำนวน 250 ท่าน เข้ามาศึกษาดูงานตามจุดเรียนรู้ต่างๆของฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ดังนี้
จุดเรียนรู้ที่ 1 จุดสาธิตการเลี้ยงสัตว์ทะเล (การจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกลางแจ้ง)
จุดเรียนรู้ที่ 2 จุดสาธิตการผลิตเกลือและน้ำทะเลผงธรรมชาติ
จุดเรียนรู้ที่ 3 จุดสาธิตการเลี้ยงสาหร่ายทะเล(การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น)
จุดเรียนรู้ที่ 4 จุดสาธิตการเลี้ยงสัตว์ทะเล(โรงเพาะฟักสัตว์น้ำเค็ม)
จุดเรียนรู้ที่ 5 จุดสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำความเค็มสูง (อาร์ทีเมีย)
จุดเรียนรู้ที่ 6 จุดสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำ(ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ)