ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

สำนักงาน กปร

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มอบหมายให้ นายมาโนชย์ เอี่ยมทับ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายอดิศักดิ์ คลังนาค นักวิชาการประมง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนักการทูตแรกเข้า"กระทรวงการต่างประเทศ ปี 2566"เพื่อศึกษา ฝึกปฎิบัติ และเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน "SEP for SDGs" ใน 4 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม และมิติวัฒนธรรม จำนวน 15 ท่าน เข้ามาศึกษาดูงานตามจุดเรียนรู้ต่างๆของฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ดังนี้
จุดเรียนรู้ที่ 1 จุดสาธิตการเลี้ยงสัตว์ทะเล (การจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกลางแจ้ง)
จุดเรียนรู้ที่ 2 จุดสาธิตการเลี้ยงสาหร่ายทะเล(การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น) จุดเรียนรู้ที่ 3 จุดสาธิตจุดสาธิตการผลิตเกลือและน้ำทะเลผงธรรมชาติ
จุดเรียนรู้ที่ 4 จุดสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำ(ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ)
จุดเรียนรู้ที่ 5 จุดสาธิตการเลี้ยงสัตว์ทะเล(โรงเพาะฟักสัตว์น้ำเค็ม)