ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

การเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida C. Agardh,1823)

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

การเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida C. Agardh,1823) ด้วยน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยเคมี