ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

ปล่อยสัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น.
นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรีและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ(กุ้งทะเลจำนวน 150,000ตัวและปูม้าจำนวน 50,000ตัว)เนื่องในวันประมงแห่งชาติ และวันครบรอบวันสถาปนากรมประมงปีที่ 97 ประจำปี 2566 ณ บริเวณชายทะเลฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงเกษตราธิการ จัดตั้ง "กรมรักษาสัตว์น้ำ" เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๖๙ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "กรมการประมง" เมื่อปี ๒๔๗๖ และเปลี่ยนชื่อเป็น "กรมประมง" เมื่อปี ๒๔๙๖ ตามลำดับ รวมทั้งให้ทุกภาคส่วนต่างๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจการประมงไทยที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และการอยู่ดีกินดีของประชาชน มาตลอดระยะเวลา ๙๗ ปี