ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

ประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 19.00 น.
นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เข้ารับพระราชทานรางวัลจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ได้รับรางวัล Thailand Tourism Silver Award (ดีเด่น) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ จากการร่วมประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 (Thailand Tourism Awards 14th ) ซึ่งเป็นรางวัลที่รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ที่จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยในปีนี้ มีผู้ประกอบการส่งผลงานสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 908 ราย จาก 5 ประเภทรางวัล ประกอบด้วย ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเภทรายการนำเที่ยว และประเภทการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืน และมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกชนะรางวัล รวมทั้งสิ้น 353 ราย โดยฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ เป็น 1 ใน 3 แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี ที่ได้รับรางวัลในปีนี้
ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ เป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบปลอดมลภาวะ (Zero Waste) แบ่งโซนตามระดับความเค็มน้ำ โดยไม่ปล่อยของเสียของสู่ภายนอกฟาร์ม อินทรีย์สารตามระบบ Zero Waste น้ำและของเสียจากการเลี้ยงสัตว์น้ำส่วนหนึ่งจะหมุนเวียนลงคลองส่งน้ำที่มีสาหร่ายทะเลและไม้ป่าชายเลน ช่วยดูดซับสารอาหาร ส่วนหนึ่งจะลงสู่บ่อเลี้ยงอาร์ทีเมีย(ไรน้ำเค็ม)โดยตรง หลังจากนั้นอาร์ทีเมียจะกรองกินอินทรีย์สาร ก่อนส่งน้ำไปยังแปลงนาเกลือ สุดท้ายเป็นขี้แดดนาเกลือ ที่นำไปใช้เป็นปุ๋ยหรือสารอาหารแก่พืชต่อไป
ปัจจุบันฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีกิจกรรมด้านการประมงเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์สองน้ำ สัตว์ทะเล สาหร่ายทะเล หอยแมลงภู่ อาร์ทีเมียและการทำนาเกลือ ตลอดจนมีผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ของฟาร์มให้เลือก ชม ชิม ช็อป เช่น ปลานวลจันทร์ทะเลถอดก้าง สาหร่ายพวงองุ่น สาหร่ายผักกาดทะเลอบแห้ง น้ำสาหร่าย ซาลาเปาผักเบี้ย และสัตว์น้ำแปรรูปตามฤดูกาล ทั้งยังมีผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่น วางจำหน่ายในร้านค้าของฟาร์ม โดยเปิดให้เข้าเยี่ยมชมฟรีทุกวัน เวลา 8.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ