ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

การติดตามงาน

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09:30 น.
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการ ฯ พร้อมด้วยนายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี คณะอนุกรรมการฯ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าติดตามและเยี่ยมชมการดำเนินงานฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดเพชรบุรี
โดยมี นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกฟาร์ม ให้การต้อนรับ บรรยายสรุป และนำชมการดำเนินงานและการพัฒนาด้านต่าง ๆของฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ เริ่มต้้งแต่การดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำภายในฟาร์มฯ จากผู้แทนกรมชลประทาน
จากนั้นคณะฯ เดินทางไปยังบริเวณสะพานท่าเทียบเรือเพื่อให้อาหารปลา และเยี่ยมชมการทำแนวกันคลื่นจากไม้โกงกางเทียมซีออส (C-Aoss) รวมทั้งเยี่ยมชม จุดสาธิตการเรียนรู้ต่างๆของฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงามและสัตว์ทะเลหายาก การสาธิตการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเล การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสาหร่ายพวงองุ่น โอกาสนี้ องคมนตรี ได้พบปะพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการฝึกและส่งเสริมอาชีพจากฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ได้แก่ เกษตรกรจากกลุ่มวิสาหกิจประมงพัฒนาการเลี้ยงสาหร่ายทะเลเพชรบุรี ธนาคารปูม้าชุมชนบ้านคลองวัว
หลังจากนั้นเยี่ยมชมแปลงสาธิตการทำนาเกลือ กระบวนการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเกลือและน้ำทะเลผง ผลิตภัณฑ์จากเกลือทะเล ชมการจำลองระบบนิเวศภายในฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ระบบบำบัดน้ำ (โปรตีนสกิมเมอร์) และการเพาะเลี้ยงอาร์ทีเมีย ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวอาร์ทีเมีย การบรรจุอาร์ทีเมียแช่แข็ง การสาธิตถอดก้างปลานวลจันทร์ทะเล และเยี่ยมชมร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฟาร์มทะเลฯ ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ และสินค้าจากชุมชน(fisherman shop) ที่นำมาจำหน่ายภายในร้านค้า